مطالب با هشتگ

پوکیمون گو

بحران هویت مجازی

دردهه های اخیر، جامعه شناسان و روانشناسان؛ به واژه هویت مجازی رسیده اند. هویتی که افراد در فضای مجازی؛ برای خود مشخص می کنند. اما نحوه برخورد ما با این ویژگی ها و امکانات می تواند آن را تبدیل به فرصت یا تهدید کند . نخستین ویژگی هایی که در خصوص هویت مجازی میتوان به…

ادامه مطلب