مطالب با هشتگ

مدافع حقوق مردم

خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگرِ روایات زندگی

امروز روز خبرنگار است، روزی برای همه کسانی که عشق و عطش دانستن و آگاهی دارند. روز مهمی است چون آنها خوب می دانند ؛خبرنگار فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است. شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی؛ خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده ؛بلکه شخصیتی است جریان ساز که ریشه در تاریخ…

ادامه مطلب