شهریور 23, 1398

خواننده نیاز نیست حتما شغلش خوانندگی باشد…

علی رفیعی، مجری برنامه زنده رود در این برنامه گفت: 《خواننده نیاز نیست حتما شغلش خوانندگی باشد. هر کسی که استعداد این کار را دارد، در […]
درباره من