خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگرِ روایات زندگی

امروز روز خبرنگار است، روزی برای همه کسانی که عشق و عطش دانستن و آگاهی دارند. روز مهمی است چون آنها خوب می دانند ؛خبرنگار فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است. شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی؛ خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده ؛بلکه شخصیتی است جریان ساز که ریشه در تاریخ و جریان های تاریخ ساز بشری دارد. زبانش، گویای وجدان عمومیبشریت و بیانش؛ روشنی بخشِ هر واقعیت و حقیقت بوده.نگاهش، چون آفتاب، روشنگر و هستی بخش در امر رسانه و خبرآفرینی است.

 خبرنگار، شریانهای حیاتی خبرها؛ احساسات و انتظارات مردمی است.با چشم حرفه ای به واقعیات جاری نگریسته؛زمینۀ اطلاع رسانی و آگاهی جامعه و فرهنگ سازی عمومی را فراهم می سازد.

خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگرِ روایات زندگی و تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. نقش موثر ومناسب آن در هر زمانی، غیرقابل انکار است. نقش مُثبت و منفی خبرنگار در ثبت و ضبط مشاهدات و تحولات و خبرسازی درموضوعات مختلف؛  خود حکایت غیرقابل انکار دیگری است. 

خبرنگار، جستجوگر، پژوهش گر، خطریاب، هدفمند، قانونمند و پُرسرعت و نکته بین است. همسو با فوریت و ضرورت، می اندیشد .همگام با ضرورت ها و فوریت های حرفه ای می نگارد؛ فرهنگ می سازد.ضرورت برخورداری از مهارتهای مختلف نویسندگی، پژوهشی، تخصصی؛ هنری و نوآوری های حرفه ای و بهره مندی از دانش حقوقی؛فرهنگی؛ رسانه ای و تخصصی؛ از ملزومات اجتباب ناپذیر یک خبرنگار موفق و موثر می باشد. خبرنگاری از مشاغل خاص ؛ سخت و دارای پیامدهای زیان بار برای خبرنگاران و رسانه ها بوده. همواره، در طول تاریخ در معرض انواع مخاطرات پیدا و پنهان سیاسی؛ حقوقی و اجتماعی قرار داشته و خواهد داشت .

دیدگاه ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *