خواننده نیاز نیست حتما شغلش خوانندگی باشد…

درباره من