گفتگو با نادر سلیمانی در برنامه زنده رود

درباره من