تقدیر از مستند بلند «آله آموت» در جشنواره روسی

درباره من